Termeni Legali

1. DESCRIEREA SERVICIILOR
Spective Surveillance furnizează diverse servicii în domeniul securității. Aceste servicii includ, dar nu se limitează la, monitorizare video, monitorizare cu drone, produse și servicii de suport pentru call center și contabilitate, precum și mostre de oferte de servicii pe bază de cloud.

2. UTILIZAREA SERVICIILOR
A. Parametri legali: Orice Organizație, Corporație, sau CLIENT particular, fie el cumpărător sau vânzător, numit de aici înainte CLIENT, care dorește să utilizeze serviciile furnizate de Spective Surveillance, le poate utiliza doar în sopuri legale, iar utilizarea serviciilor în legatură cu sau în adiție la orice violează vreun statut sau regulament municipal, regional, statal, județean sau federal, sau ale altui stat este interzisă. CLIENTUL este de acord să despăgubească și să susțină nevinovăția Spective Surveillance în fața oricăror reclamații, acțiuni, cauze pentru acțiuni, acțiuni guvernamentale și legislative, pierderi sau prejudicii (inclusiv taxe și cheltuieli legislative) provenite din utilizarea oricăror servicii de către CLIENT. B. Revocarea Unilaterală a Serviciilor: În cazul în care Spective Surveillance este încredințată, în orice moment, că serviciile sale sunt utilizate de către CLIENT în contravenție cu termenii și prevederile serviciilor, Spective Surveillance are dreptul, la libera sa alegere, să sisteze imediat serviciile în cauză către CLIENT fără să poată fi tras la răspundere.

3. FĂRĂ GARANȚII
În privința tuturor produselor și/sau serviciilor furnizate de Spective Surveillance („SERVICII”), CLIENTUL ia la cunoștință și este de acord cu faptul că Spective Surveillance nu oferă niciun fel de garanții, explicite sau implicite, inclusiv garanții de vandabilitate sau conformitate, de durată, operativitate și/sau utilitate ale SERVICIILOR sau PRODUSELOR pentru orice scop specific. Ca urmare, CLIENTUL este de acord că Spective Surveillance nu va fi răspunzător în fața CLIENTULUI pentru orice revendicări, prejudicii sau despăgubiri ce i s-ar putea imputa CLIENTULUI, inclusiv, dar fără a se limita la pierderi sau prejudicii de orice natură ca rezultat al pierderii de date, modificări de date, inabilitatea de a accesa orice SERVICII sau inabilitatea de a transmite sau de a primi informații, cauzate de, sau rezultând din întârzieri, nelivrarea de servicii sau de întreruperi ale acestora, indiferent dacă sunt cauzate din vina sau neglijența Spective Surveillance. CLIENTUL este de acord să despăgubească și să susțină nevinovăția Spective Surveillance în fața oricăror reclamații de orice natură aduse de orice CLIENȚI sau CLIENȚI ai CLIENTULUI împotriva Spective Surveillance.

4. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR
Utilizarea oricăror transmisii de voce, video sau de date, sau orice informații primite de CLIENT prin utilizarea serviciilor ce vor fi furnizate de Spective Surveillance se va face doar pe riscul CLIENTULUI. Spective Surveillance declină și respinge orice responsabilitate pentru caracterul complet și precis al informațiilor, sau pentru calitatea informațiilor obținute prin SERVICIILE furnizate CLIENTULUI.

5. PLATA SERVICIILOR ȘI FACTURARE
În cazurile în care sunt aplicabile, taxele inițiale specificate de Spective Surveillance vor fi plătite de către CLIENT înainte de începerea livrării serviciilor. În plus, la începerea livrării serviciilor sau la o dată ulterioară, CLIENTUL ar putea fi solicitat să plătească o garanție al cărei cuantum va fi stabilit în mod unilateral de către Spective Surveillance, în baza oricărei informații primite, sau în orice mod dorește să stabilească suma. În cazul în care CLIENTUL nu va plăti serviciile sau garanția, atunci Spective Surveillance este îndreptățită să închidă acest contract în mod unilateral și să înceteze furnizarea de servicii către CLIENT, sau către contul pentru care nu a fost primită plata. Compensațiile și prevederile în legătură cu limitele răspunderii din paragrafele 2 și 3 își vor prelungi valabilitatea și după ce contractul va înceta în acest mod. La efectuarea plăților specificate în acest paragraf, Spective Surveillance poate, la libera sa alegere, să reinsitiuie furnizarea serviciilor, moment în care toți termenii și condițiile acestui contract vor fi reinstituite în plenitudinea lor. Orice deconectare sau suspendare a serviciilor ar putea necesita o taxă de reactivare, al cărei cuantum va fi stabilit la libera alegere a Spective Surveillance.

6. ASISTENȚĂ CLIENȚI
Problemele ce necesită asistență trebuie să fie aduse la cunoștința Spective Surveillance prin intermediul paginii de contact de pe website-ul Spective Surveillance, sau prin apel telefonic la numărul principal de telefon așa cum este specificat pe siteul companiei (www.spectivesurveillance.ro) iar dacă apelul nu este preluat, atunci trebuie înregistrat un mesaj la căsuța vocală pentru asistență. Spective Surveillance va face un efort activ pentru a rezolva problemele legate de serviciile furnizate unui CLIENT, dar nu garantează că poate veni cu o soluție pentru fiecare problemă ridicată. Serviciile Spective Surveillance sunt furnizate ca atare, cu garanțiile prevăzute la paragraful trei (3) al acestei Convenții.

7. ÎNCHIDEREA CONTRACTULUI
Orice client care închide contractul de servicii sau îl reziliază va fi responsabil pentru toate plățile datorate până la momentul respectiv. Unde apar, taxele unice de instalare nu sunt rambursabile. Neplata sumelor datorate poate duce la refuzul de transfer al serviciilor către alți furnizori. Orice închidere a contractului de servicii trebuie solicitată prin email la office@spectivesurveillance.ro sau prin apel telefonic la numărul principal de telefon așa cum este specificat pe website-ul companiei (www.spectivesurveillance.ro) iar dacă apelul nu este preluat, atunci trebuie înregistrat un mesaj la căsuța vocală pentru asistență. Orice cerere de închidere a serviciilor trebuie să fie precedată de o perioadă de 30 de zile de preaviz înaintea datei de închidere a serviciilor. Închiderea serviciilor ca rezultat al nerespectării acestor Termeni și Condiții sau a nerespectării altor reguli, în special trimiterea de Email Comercial Nesolicitat (spam), atrage taxe de curățare, costuri de reziliere sau alte costuri la dispoziția Spective Surveillance. În cazul nerespectării regulamentului, Spective Surveillance își rezervă dreptul de a rezilia sau de a suspenda orice conturi sau servicii, fără avertisment prealabil. Spective Surveillance își rezervă dreptul de a stabili în ce constă încalcarea regulamentului.

8.PLĂȚI
CLIENȚI noi. CLIENȚII ar putea fi solicitați să efectueze o plată inițială și să plătească eventualele taxe de instalare aplicabile pentru a instala un serviciu nou cu Spective Surveillance. Conturile noi nu vor fi configurate până când plata pentru acestea nu va fi efectuată și procesată de Departamentul de Contabilitate. Spective Surveillance acceptă ca metodă de plată carduri de credit Visa, MasterCard și PayPal. Ar putea fi acceptate și alte metode de plată, precum ordine de plată, transferuri electronice sau cecuri, la libera decizie a Spective Surveillance.

9.REÎNNOIREA CONTRACTELOR
Contractele de servicii încheiate cu Spective Surveillance, inclusiv toate sarcinile, serviciile opționale și alocate specific, dacă se află sub o formă de obligativitate contractuală, vor fi reînnoite automat, la data de reînnoire, în afară de cazul în care Spective Surveillance a fost informată anterior că nu este cazul. CLIENȚII existenți cu plata la zi pot solicita servicii noi oricând fără a efectua o plată inițială. În mod normal, vom factura noile servicii de îndată ce acestea au fost instalate și sunt funcționale. La cerere, putem adapta data de facturare a noilor servicii, pentru a se sincroniza cu restul serviciilor pe care CLIENTUL le are deja. Furnizăm facturi detaliate CLIENȚILOR noștri. Acestea conțin numele CLIENTULUI, perioadele de facturare, sumele facturate, sumele plătite, descrieri ale sumelor și alte informații importante. Pentru conturile restante se va emite o factură electronică la fiecare 30 de zile până când se va efectua o plată care să acopere întreaga sumă. Facturile eliberate CLIENTILOR care plătesc cu card de credit vor indica tipul de card cu care se efectuează plata. Numerele cardurilor de credit nu vor apărea pe facturile noastre.

10. LIMITA AUTORITĂȚII
CLIENTUL nu are nici o autoritate sa contracteze pentru, sau în numele Spective Surveillance, sau să implice Spective Surveillance în mod legal sub nicio formă și nici nu este autorizat să reprezinte Spective Surveillance sau serviciile sale în alt mod decât prin reproducerea responsabilităților Spective Surveillance către CLIENȚII săi așa cum sunt ele prezentate în această convenție.

11. MODIFICĂRI AI TERMENILOR CONVENȚIEI
Spective Surveillance își rezervă dreptul de a aduce modificări termenilor și condițiilor mai sus menționate. CLIENTUL este de acord să monitorizeze în mod regulat website-ul Spective Surveillance pentru a fi la curent cu modificările acestei convenții. Modificările sumelor de plată lunare vor intra în vigoare doar la finalul perioadei curente de facturare pentru care CLIENTUL a plătit în avans. Utilizarea serviciilor de către CLIENT și/sau de către CLIENȚII săi după data la care intră în vigoare aceste modificări, constituie acceptarea modificărilor termenilor de către client.

12. DISPUTE
Localizare: În cazul în care apar dipute privind termenii acestui contract, parțile sunt de acord ca locul de soluționare a disputei menționate va fi Vancouver, BC, Canada. Taxe și cheltuieli legale: În cazul în care se va iniția o acțiune legală pentru a aplica termenii și condițiile acestei convenții, dacă Spective Surveillance va avea câștig de cauză, atunci Spective Surveillance va fi îndreptățită să recupereze în mod rezonabil taxele și cheltuielile de reprezentare legală atât pentru proces cât și pentru apeluri. Disputele deținătorilor de conturi: Spective Surveillance va accepta și va procesa modificări în contul unui CLIENT, inclusiv acordarea sau re-acordarea de acces sau de parole, doar dacă acestea sunt solicitate de partea care a deschis inițial contul CLIENTULUI și poate demonstra evectiv în fața Spective Surveillance că este Deținătorul De Drept al contului. Spective Surveillance nu va divulga sau schimba parole ale niciunui cont fără dovada identității, în mod satisfăcător pentru Spective Surveillance, care ar putea include autorizare scrisă cu semnatură. În cazul ruperii unui parteneriat, al unui divorț sau alte probleme legale care includ contul unui CLIENT, Deținătorul De Drept al contului va lua la cunoștință faptul că Spective Surveillance va rămâne pe o poziție neutră și că ar putea suspenda contul până la rezolvarea problemelor de către părțile implicate. Spective Surveillance nu va fi responsabilă în niciun caz pentru orice daune suferite de Deținătorul De Drept al contului în timpul perioadei de determinare a apartenenței contului, sau în afara ei. Deținătorul De Drept al contului este de acord să despăgubească și să susțină nevinovăția Spective Surveillance în fața oricăror reclamații ce ar putea rezulta din asemenea dispute pentru dreptul de proprietate. Termenii acestei secțiuni își vor păstra valabilitatea și după rezilierea acestei Convenții.

13. CONVENȚIA ÎN TOTALITATE ȘI DIVIZIBILITATEA SA
Acest instrument constituie convenția completă între Spective Surveillance și CLIENT și reprezintă înțelegerea dintre părți în totalitatea ei, cu privire la obiectul acestei convenții. Acest instrument suprimă orice altă convenție sau înțelegere între Spective Surveillance și CLIENT, fie scrisă, electronică sau orală. În cazul în care orice termen sau dispoziție din acest instrument este considerat(ă) inaplicabil(ă) de către un organism legal autorizat, atunci restul dispozițiilor acestui instrument, precum și convenția care îl aduce ca mărturie, își vor continua valabilitatea și efectul.

Confidențialitate
Spective Surveillance, numită în continuare Spective Surveillance, este dedicată respectării confidențialității personale a indivizilor care ne viziteaza website-ul. Aceasta pagină este un rezumat al politicii și practicilor noastre de confidențialitate pentru website. Spective Surveillance nu colectează automat informații personale despre vizitatori, precum nume, număr de telefon, email sau adresa fizică în timpul vizitei pe website. Această informație este obținută doar dacă o oferiți voluntar, în mod obișnuit prin contact pe e-mail sau dacă vă întregistrați într-o parte securizată a website-ului. Toate informațiile personale sunt protejate sub Actul federal de Confidențialitate din Canada și de alte acte adiacente acestuia. Aceasta înseamnă că, la momentul colectării datelor, veți fi informați că aceste date sunt colectate, scopul în care sunt colectate si că aveți drept de acces la ele la cerere. Informațiile despre vizitatori nu sunt divulgate nimănui cu excepția personalului autorizat al Spective Surveillance, care are nevoie de aceste informații pentru a procesa cererile dumneavoastră, precum înscrierea pentru servicii. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi dezvăluite DOAR pentru a vă fi procesate comenzile sau investigațiile cu instituțiile financiare relevante pentru cererile dumneavoastră. Nu folosim informațiile pentru a crea profile individuale și nici nu dezvăluim informațiile nimănui în afară de cei care vă procesază cererile și DOAR organizațiilor care urmează îndrumările Actului federal de Confidențialitate. Întrebările și comentariile în legatură cu această politică, sau cu administrarea Actului de Confidențialitate în cadrul Spective Surveillance vor fi direcționate către Coordonatorul Accesului la Informații și Confidențialitate, prin intermediul paginii noastre de contact.